Usługi drogą elektroniczną – co należy o nich wiedzieć?

Specyficzna forma świadczenia usług, odbywająca się na odległość bez jednoczesnej obecności stron za pomocą sieci telekomunikacyjnej na żądanie usługobiorcy (klienta). W ten właśnie sposób ustawa określa świadczenie usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa m.in. obowiązki usługodawców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączające odpowiedzialność oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z takich usług.

Nakaz, zakaz, obowiązek. Co powinniśmy wiedzieć o ustawie?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na usługodawców szereg obowiązków informacyjnych. Podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną powinien w każdej wysłanej informacji podać swój adres elektroniczny, imię i nazwisko, swoją nazwę lub nazwę firmy oraz adres. Powyższe dane muszą zostać podane w sposób wyraźny i jednoznaczny. Niezastosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Zakaz spamu

Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej przekazanej środkami komunikacji elektronicznej (e-mail) jest przez ustawę zabronione. Przesłanie takiej informacji może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez odbiorcę na jej otrzymanie.
Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną określa jasno, iż takimi informacjami są informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych musi być jasna i jednoznaczna oraz otrzymujący informacje może, w każdej chwili z nich zrezygnować. Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, usługodawca ma obowiązek wykazać uzyskanie zgody.

Regulamin

Świadczący usługi drogą elektroniczną jest zobowiązany do określenia regulaminu. W regulaminie powinny znaleźć się zapisy mówiące o zakresie świadczonych usług oraz ich rodzaju. Oprócz powyższego, regulamin musi uwzględnić warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca musi świadczyć usługi zgodnie z regulaminem.
Usługobiorca (klient) nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione.

Ochrona danych osobowych

Zbieranie danych osobowych jest dozwolone przez usługodawcę w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy oraz do realizacji umów lub innej czynności prawnej.
Po zakończeniu korzystania z usługi przez usługobiorcę (klienta) można przetwarzać tylko dane, które są niezbędne do rozliczenia usługi czy dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi. Może również za zgodą (odrębną) usługobiorcy wykorzystać dane do celów reklamy.
Jeżeli zebrane dane umieścimy w uporządkowanej strukturze, a wyszukanie konkretnej informacji będzie możliwe za pomocą przynajmniej jednego kryterium wyszukiwania to mamy do czynienia ze zbiorem danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych w systemie informatycznym taka sytuacja będzie miała miejsce zawsze). Przetwarzanie danych w zbiorze jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Co oznacza to w praktyce?

Przyjmijmy, iż wystąpiła rejestracja usługobiorcy (klienta) w sklepie internetowym bez dokonania zamówienia lub w portalu w celu korzystania z niego. Takie zdarzenie jest zawarciem umowy pomiędzy stronami. Dane pobierane w trakcie rejestracji powinny mieć minimalny zakres niezbędny do świadczenia usług. Usługa taka polegałaby na możliwości składania zamówień w sklepie (usługa jako umożliwienie zawierania innych umów). Przesłanką do tego jest art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Jednocześnie ten sam artykuł ustawy mówi, iż dane w nim wymienione mogą być przetwarzane w celach nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między usługobiorcą, a usługodawcą. Nie oznacza to jednak możliwości wykorzystania tych danych do celów marketingowych.

 

Najpewniejszym sposobem, aby można było zebrane dane wykorzystać do celów marketingowych, będzie uzyskanie odrębnej zgody. Taka zgoda będzie również wymagana jeżeli, w przypadku sklepu internetowego, doszło do złożenia zamówienia.

 

Najprostszym sposobem uzyskania takiej zgody, będzie umieszczenie w formularzu rejestracyjnym checkboxa, które Usługobiorca (klient), może zanznaczyć lub nie, aby wyrazić zgodę na przysyłanie materiałów o treściach handlowych.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku, gdy zebrane dane stanowią dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, email), zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, każda operacja na danych osobowych (włącznie z ich przeglądaniem) jest ich przetwarzaniem. Rejestrujący się musi zostać poinformowany o tym, że jego dane będą przetwarzane oraz wyrazić na to zgodę. Musi także być poinformowany o swoich uprawnieniach (m. in. prawo do wglądu w swoje dane, możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych).