Analiza rynkowa a biznesplan

„Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.”

Jan Paweł II

Już na samym początku, warto odpowiedzieć sobie na zasadnicze i bardzo proste pytanie, dotyczące wyboru drogi, jaką chce się podążać, rozpoczynając nowy biznes. Zasadniczo są dwie możliwe drogi do wyboru. Pierwsza z nich, określana skrótem „3z”, zaistnieć, zarobić i zwiać. Czyli krótko mówiąc postawienie sprawy na szybkie zrobienie kasy. Druga natomiast polega na spojrzeniu w przyszłość i decyzja o stałym stabilnym rozwoju przedsięwzięcia. Pytanie zatem co wybierasz?

Definicja analizy rynkowej

Najogólniej rzecz biorąc, wykorzystuje ona dane pozyskane poprzez badania rynkowe. Są to czynności, których celem jest ustalenie racjonalnych przesłanek do podjęcia decyzji, w zakresie obsługi danego sektora, na wszystkich płaszczyznach.

Podstawą do podejmowania tych decyzji są wyniki badań. Analiza oddaje obecny stan faktyczny i strukturę rynku, na chwilę obecną, jak również w tym, konkretnym miejscu.

Oczywistym jest, że nie wystarczy przeprowadzić jej raz, na całą żywotność działalności. Rynek jest dynamiczny i w detalach zmiany na nim następują codziennie, więc po jakimś czasie dane się dezaktualizują, zatem zależnie od specyfiki branży, należy przeprowadzać wywiad co jakiś czas.

Analiza rynkowa jako element badania rynku

Badania rynkowe- skupiają się na rozpoznaniu mechanizmów, struktur i stanu rozwoju jego poszczególnych składowych..

Analiza rynkowa- regularna obserwacja elementów i czynników, które wpływają na kształt układów panujących w rynku. Przedmiotem analizy są następujące zjawiska:

 • Popyt
 • Podaż
 • Cena

Jak również zachodzących między nimi interakcji. Tzw. ujęcie czynnościowe w/w badania, to nic innego jak:

 • Gromadzenie danych
 • Przetwarzanie zgromadzonych danych
 • Analiza i interpretacja

Powyższe czynności pomagają rozwiązywać napotkane branżowe problemy.

Kiedy przeprowadzamy badania?

Głównie w sytuacjach, kiedy jest potrzeba podjęcia konkretnych decyzji w ujęciu makroekonomicznym. Dzięki temu jest duże prawdopodobieństwo, że wypłyną nowe czynniki, obecne w rynku, a nie zostały zauważone wcześniej, co w konsekwencji rodzi koniczność podjęcia dodatkowych decyzji.

To wszystko ma na celu ograniczenie radykalnego wpływu otoczenia na przedsiębiorstwo, po przez regularne dostosowywanie go na bieżąco, do aktualnie panujących warunków.

Ponadto, drugą ważną kwestią, będącą przesłanką do przeprowadzenia wywiadu, jest kontrola dotychczasowych działań, pod kątem efektywności prowadzonych do tej pory działań.

Pojęcie więzi w kontekście analizy rynkowej

Otóż działania związane z badaniami, mają na celu budowanie relacji, pomiędzy społeczeństwem, nabywcami i klientem indywidualnym, a firmą działającą w sektorze. Służą one między innymi:

 • Identyfikowaniu możliwości i przeszkód w działaniu
 • Planowaniu, dopracowywaniu i ocenie działań
 • Badaniu i kontrolowaniu efektów dotychczasowych działań
 • Lepszemu zrozumieniu działań i rozpoznaniu sposobów na skuteczniejsze działania rynkowe

Ogólny cel, to dostarczenie niezbędnych informacji o zjawiskach i wzajemnych oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych. Ich wynikiem będą wyraźne bodźce do podejmowania konkretnych decyzji

Struktura podmiotowa i przedmiotowa

W zasadzie wyróżniamy dwa główne rodzaje struktur, o których mowa w tytule. Pierwsza z nich dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, osób i ich zachowań w rynku. Natomiast przedmiotowa skupia się na zjawiskach, będących konsekwencją zachowań uczestników, w badanym sektorze rynkowym.

Zatem na całokształt badań struktury, w ujęciu podmiotowym, składają się następujące elementy:

 • Liczba uczestników
 • Interakcja pomiędzy uczestnikami
 • Działania konkurencji
 • Zachowania przedsiębiorstw na rynku
 • Zachowania konsumentów i nabywców

Natomiast ujęcie przedmiotowe dotyczy czterech podstawowych zjawisk, będącymi kanonem ekonomii i konsekwencją wszelkich możliwych działań gospodarczych. Są to oczywiście: Popyt, Podaż, Cena oraz Stopień zrównoważenia rynku

Czynniki determinujące konieczność przeprowadzenia badań

Cechą charakterystyczną dla rynku jest dojrzewanie. Ponieważ dynamika jego rozwoju, jak już wcześniej wspomniałem, jest wysoko, to podmioty gospodarcze chcące nadążać za tym postępem, są zmuszone do regularnego prześwietlania go.

Ekonomia składa się głównie z dwóch podstawowych dziedzin, tworzących całość. Wygląda to następująco:

 • Makroekonomia- ujęcie ekonomii w zakresie globalnym
 • Mikroekonomia- ujęcie ekonomii w zakresie lokalnym

Eksploracja rynku w ujęciu makroekonomicznym służy przede wszystkim kreowaniu polityki gospodarczej, przez odpowiednie organy, będące globalnym decydentem, kontrolującym rynek. Natomiast ujęcie mikroekonomiczne służy głównie pojedynczym przedsiębiorstwom, lub gospodarstwom domowym, nawet jeśli właściciele tych drugich nie zdają sobie z tego sprawy

Wszelkie możliwe zjawiska, będące konsekwencją zdarzeń makroekonomicznych i mikroekonomicznych, niemal natychmiast mają odzwierciedlenie w rynku, a to wymusza konieczność dostosowania firmy do panujących w danej chwili warunków, zatem pojawia się konieczność sprawdzenia skutków omawianych posunięć w gospodarce i podjęcie adekwatnych do sytuacji decyzji

Dlaczego analiza rynkowa jest konieczna w biznesplanie?

Posiadając wiedzę dotyczącą globalnych zachowań konsumentów, można z dużą dokładnością przewidzieć ich reakcje i zrozumieć potrzeby odbiorców naszych produkt ów lub/i usług. Bez odpowiedniego przygotowania, w tej materii, działalność firmy odbywać się będzie po omacku, na zasadzie zgadywania. Dobre rozeznanie rodzi dobre decyzje, co przekłada się na konstruowanie lepszych strategii, zarówno krótkookresowych, jak i długookresowych, co ma decydujący wpływ na kondycję przedsiębiorstwa, jak i decyduje o jego pozycji na rynku

Warto tutaj nadmienić, iż rozpoczynając swoją działalność, nie trzeba od razu prowadzić kompleksowego audytu, jak to ma miejsce w dużych spółkach, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami. Natomiast chcąc konkurować na rynku lokalnym, trzeba dokonać jak najdokładniejszego rozeznania terenu, aby spokojnie wystartować, a w miarę rozwoju, poszerzać zakres badań.

Podsumowanie

Jak wspomniałem na początku, każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, odnośnie swoich planów, dotyczących działalności gospodarczej

Przynależność do grupy 3Z może wiązać się z błyskawicznym zarobkiem, na zasadzie takich zjawisk, jak np. dopalacze, to typowy przykład krótkowzrocznego spojrzenia na możliwości, ale skutkujący wysokim zarobkiem i ponadto również zjawiskami moralnie negatywnymi, z groźbą utraty wolności w tle. Przejście na stronę długodystansowców daje możliwość długookresowego istnienia i stabilnego rozwoju, bez większego ryzyka konfliktu z prawem i spektakularnych afer w tle. Każdemu wedle woli…